Algemene voorwaarden

Hier treft u de algemene voorwaarden van Vergunning voor Curaçao aan.

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid en begrippen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen via www.vergunning-voor-curacao.com, offertes en op alle aan ons opgedragen en door ons als opdracht aanvaarde werkzaamheden in de meest ruime zin des woords, behoudens indien en voorzover wij met een klant schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
b. De voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijk geregistreerde handelsnamen onder Terdis Corporation in zowel binnen- als buitenland.
c. Vergunning voor Curaçao is een handelsnaam van Terdis Corporation en zal in deze voorwaarden genoemd worden als Vergunning voor Curaçao.
d. Klant: De klant is diegene die een dienst en of product heeft gekocht bij Vergunning voor Curaçao. Dit kan zowel via de website zijn als direct per mail.
e. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
f. Vergunning voor Curaçao behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nader bericht aan te passen. De geldigheid is steeds van toepassing op de laatst bekende versie, welke te allen tijde ter beschikking is via onze website en tevens op aanvraag zowel digitaal als op schrift onmiddellijk verkrijgbaar.
g. Met het tekenen of kennis nemen van deze algemene voorwaarden, hetzij in geschrift hetzij door verwijzing hiernaar in onze email of correspondentie anderszins, gaat de klant akkoord met de volledige inhoud hiervan.


2. Duur van de overeenkomst

a. Een opdracht wordt eerst geacht door Vergunning voor Curaçao te zijn aanvaard na schriftelijke opdrachtbevestiging per mail vanuit Vergunning voor Curaçao, dan wel bij het ontbreken daarvan, nadat wij met de aan ons opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang hebben gemaakt.
b. De klant heeft geen zeggenschap over de wijze waarop een individuele opdracht of deelopdracht door Vergunning voor Curaçao wordt uitgevoerd om tot het gewenste eindresultaat te komen.
c. Het is aan klant niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Vergunning voor Curaçao, informatie die is verkregen van Vergunning voor Curaçao te verstrekken aan een derde. Op het moment dat klant dit wel doet wordt een boete opgelegd van ten minste 10,000 ANG. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar en kan substantieel worden vermeerderd indien de schade aantoonbaar hoger blijkt.


3. Uitvoer van de overeenkomst

a. De klant verplicht zich om inlichtingen en/of bescheiden welke Vergunning voor Curaçao meent nodig te hebben voor een juiste uitvoering van desbetreffende opdracht, binnen 21 dagen na ons verzoek daartoe, te verstrekken.
b. Mocht Vergunning voor Curaçao binnen 21 dagen na de tweede herinnering of herinneringsmail aan ons verzoek de gevraagde informatie niet hebben ontvangen, zonder dat de klant schriftelijk aan ons te kennen heeft gegeven dat deze niet of niet tijdig kan worden verstrekt, wordt de klant geacht verdere uitvoering van desbetreffende individuele opdracht, of deel daarvan, te hebben geannuleerd, waardoor het bepaalde in artikel 6.b. van toepassing is.


4. Privacy

a. Vergunning voor Curaçao mag en zal alleen klant zijn persoonlijke gegevens gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en voor geen ander doel gebruiken. Wanneer de overeenkomst is beëindigd, zal Vergunning voor Curaçao al uw persoonlijke gegevens verwijderen.
b. Vergunning voor Curaçao zal al het mogelijke en redelijke doen om klant zijn persoonlijke gegevens goed te beveiligen.


5. Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient volledige betaling door de klant te geschieden alvorens de opdracht zal worden uitgevoerd. Het overeengekomen honorarium is te allen tijde exclusief bijkomende of onvoorziene kosten zo- als daar zijn de kosten van overheidsinstanties, koeriersdiensten, extra en/of niet overeengekomen diensten, kosten van derden, extra arbeids- of reistijd etc. behoudens dit anders en schriftelijk met een klant uitdrukkelijk is overeengekomen. Doorberekende bankkosten voor internationale betalingsopdrachten zijn volledig voor rekening van de klant.
b. Indien het bedrag van de opdracht op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is klant in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Dit is alleen van toepassing, indien desbetreffende opdracht niet is geannuleerd, zoals bedoeld in artikel 3.b
c. In het geval van annulering of opschorting door klant, zoals genoemd onder 6.b, zijn de tevens onder 6.b vermelde voorwaarden en betalingscondities van toepassing.
d. Tevens is de klant gehouden ons te vergoeden de wettelijke en samengestelde rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot op de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de opstaande bedragen.


6. Beëindiging

a. Vergunning voor Curaçao is gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door ons aanvaarde opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de opdracht voor onbepaalde tijd op te schorten, één en ander in iedere stand waarin zich de uitvoering van de opdracht zich bevindt, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
b. De klant is gerechtigd iedere individuele opdracht of deelopdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen of op te schorten, in iedere stand waarin de uitvoering van de desbetreffende opdracht zich bevindt. In dit geval zal de klant het bedrag zoals dat is overeengekomen bij aanvang van de opdracht aan ons verschuldigd blijven. Vergunning voor Curaçao is gerechtigd de tot dan toe gemaakte directe kosten, vermeerderd met de kosten van de bestede arbeidsuren, per direct te facturen en hiervan onmiddellijke betaling te verlangen.


7. Aansprakelijkheid en reclame

a. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons.
b. De klant vrijwaart Vergunning voor Curaçao tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 7.a
c. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke c.q. elektronische documenten, al dan niet aan de zijde van Vergunning voor Curaçao maar tevens bij de Dienst Immigratie en/of overige instanties.
d. Vergunning voor Curaçao zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door ons geleverde dienst. Hieronder valt ook de afwijzing door een derde van de aangevraagde Verklaring van Rechtswege.
e. De klant staat in voor de deugdelijkheid en de volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en/of documenten. Vergunning voor Curaçao is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is of wordt door onvolledigheid, gebrekkigheid of te late aanlevering van de door of namens de klant verstrekte informatie of aangeleverde/ aan te leveren documenten.


8. Opschorting

De klant is in geen geval gerechtigd tot opschorting van enige betaling (of een gedeelte hiervan) of het terugeisen van gedane betalingen (of een gedeelte hiervan) tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.


9. Verrekening

Het is de klant niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigde bedrag of een gedeelte daarvan te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.


10. Geschillen

Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Curaçaose Recht van toepassing.

logo

Stagevergunning

Wanneer u op Curaçao komt stagelopen dan heeft u een Stagevergunning nodig voor de duur van jouw stageperiode.

logo

Werkvergunning

Gaat u (vrijwilligers-) werk doen op Curaçao? Dan heeft u een werkvergunning nodig om aan de slag te kunnen.

logo

Verblijfsvergunning

Langer dan zes maanden verblijven op Curaçao? Dit kan als pensionado, rentenier of met voldoende eigen middelen.